Afbeelding
Foto:

Lintjesregen in Meierijstad: vier lintjes in Schijndel

Human Interest Human Interest 306 keer gelezen

SCHIJNDEL | Op maandag 25 april en dinsdag 26 april 2022 heeft burgemeester Kees van Rooij 23 inwoners van de gemeente Meierijstad verrast met een huisbezoek en hen mededelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen in de Orde van Oranje Nassau. 

Vijf dames en achttien heren (waaronder één echtpaar en twee broers) mogen zich voortaan scharen onder de gelederen van hen die reeds Koninklijk gedecoreerd zijn. De heer René Hildesheim (Veghel) en de heer Marco Bons (Veghel) zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De overige 21 decorandi zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H.L. (Henk) van Berkel (1939) Eerde  
- 1991-heden: vrijwilliger bij Geloofsgemeenschap Heilige Antonius Abt: meneer verricht op vele manieren vrijwilligerswerk voor de parochie. Dat doet hij al vanaf 1991 en na zijn pensionering in 2004 heeft hij zijn vrijwilligerswerk verder uitgebouwd. Activiteiten die hij verricht zijn onder andere: vervullen rol van koster, ondersteuning tijdens de mis, verrichten van reparaties aan gebouwen en omgeving, verrichten onderhoud en poetswerk, ziekenbezoek en chauffeur voor de diaconie.

Mevrouw W.J.M. (Mien) van Berkel-Verstraten (1941) Eerde  
-1991-heden: vrijwilliger bij Geloofsgemeenschap Heilige Antonius Abt: mevrouw is op velerlei manieren actief voor de parochie: zo is zij onder andere lid van de kerngroep Parochie H. Antonius Abt Eerde en bestuurslid van de parochie H. Franciscus. Zij levert een bijdrage aan de dagelijkse gang van zaken rond vieringen, uitvaarten, ziekenzalving, dopen, plaatsen van kerkberichten in de krant van Eerde, was coördinator van de werkgroep “kerkpoetsen” en poetste ook zelf mee. Coördinatie “Ziekenbezoek”. Chauffeur voor de diaconie
- Mevrouw is al gedurende vele jaren collectant en is initiatiefneemster en coördinator Goede Doelen week Eerde.

Mevrouw M.J.W.M. (Tineke) Beuving-Vermeulen (1954) Veghel  
-1984-heden: vrijwilliger bij diverse organisaties: Verpleeghuis De Watersteeg (1995- heden), ‘Veghel in Hout’ (1995-heden), Kindercrèche ‘De Engelenbak’ (1984-1994)en collectant / wijkhoofd KWF/Goede Doelen week (1990-heden).
- 1992-heden: vrijwilliger bij de Franciscusparochie. Bij de parochie houdt zij zich onder andere bezig met: de ledenadministratie van de Lambertus geloofsgemeenschap, de kerkbijdragen, de ‘Aktie Kerkbalans’, de vrijwilligersadministratie, de distributie van het parochieblad, is ze lector en vervult ze gemiddeld drie halve dagen per week de rol van gastvrouw in de pastorie (beantwoorden telefoon, afwas, catering en dergelijke).

De heer J.H.M. (John) Biemans (1967) Boerdonk  
-1991-heden: teamleider, jeugdleider, bestuurslid RKSV Boerdonk. Decorandus vervulde 6 jaar de rol van secretaris, was vele malen betrokken bij de kas- en sponsorcommissie, is leider (geweest) van seniorenteams en jeugdteams en zit sinds 2021 opnieuw in het bestuur.
-2001-2011: betrokken bij Democratisch Dorpsbelang: hij startte als begeleider van de jongerenafdelng PeVeBo, was van 2002 tot en met begin 2008 burgerlid Bestuurszaken en Economie en van 2006 tot en met 2011 lid van de rekenkamercommissie. Van 2008 tot de verkiezingen van maart 2010 was hij raadslid.
-2009- heden: vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Zandhazen. Decorandus stond aan de wieg van de vereniging en vervulde de eerste 10 jaren van de vereniging de rol van voorzitter (president). In 2019 trad hij af als voorzitter, maar hij is nog steeds actief als vrijwilliger in verschillende commissies.
-2011-2018: bestuurslid (penningmeester) Dorpsraad Boerdonk.
-2017-heden: lid ledenraad Rabobank Uden-Veghel.
- 2018-heden: bestuurslid (penningmeester) Coöperatie Boerdonk Buitengewoon. In 2018 is de Coöperatie Boerdonk Buitengewoon opgericht. Het doel van deze coöperatie is het ondersteunen, bevorderen en verbeteren van de leefbaarheid in Boerdonk. Decorandus staat samen met een aantal andere inwoners uit Boerdonk aan de wieg van de coöperatie. Sinds de oprichting vervult hij binnen het bestuur de functie van penningmeesters en daarnaast is hij actief als lid van de werkgroepen ‘Bouwen’ en ‘Kunstroute’.

De heer M.H.W. (Marco) Bons(1964) Veghel
- 1990-2020: vrijwilliger bij Basketbalvereniging Attacus. Decorandus was medeoprichter van het Pleintjesbasketball en heeft dit meer dan 10 keer georganiseerd in Veghel. Daarnaast vervulde hij vier jaar de rol van voorzitter en was hij zes jaar trainier van Dames 1.
- 2002-2018: bestuurder van de stichting Kwaliteit Zorg Systemen, regiobestuurder en vervolgens regiovoorzitter Noord-brabant bij Focwa. ? 2005-heden: voorzitter franchiseraad ASN Autoschade.
- 2012-heden: mantelzorg voor een vriend.
- 2013-heden: veelzijdig vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Kuussegatters. Decorandus was onder andere vier jaar voorzitter van de vereniging. Ook was hij verschillende commissies en activiteiten betrokken: bestuurslid sponsorcommissie, Kuussegolf, FoedTiem, Sfeer & Beheer. Ook was bij, na de fusie van de gemeente Meierijstad, betrokken bij het verbinden van de verschillende carnavalsverenigingen binnen Meierijstad.

Mevrouw C.J.M. (Rini) van den Brand-Van Boxtel (1946) Veghel
- 1980-2009: vrijwilliger bij Gymnastiek- en Turnvereniging Educa Veghel. Decoranda is bijna 30 jaar actief geweest bij Educa. Zij is in 1980 gestart als assistente van een van de toenmalige trainers. Verder was ze als bestuurslid gedurende al deze tijd verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Ook heeft zij als jurylid talloze wedstrijden gejureerd.
- 1990-2010: activiteitenbegeleidster, gastdame, reisbegeleider en wandelleidster bij verzorgingstehuis Joachim & Anna.
- 2010-heden: bestuurslid en vrijwilliger bij WijNu. Een aantal vrijwillige taken waarmee decoranda zich bezighoudt: bestuurslid, organisatie en coördinatie van allerlei activiteiten op het gebied van toneel, fietsen, scootmobiel, bridgen, wandelen, koor, koersbal, fotogroep en Jeu de Boules. Ook is zij contactpersoon voor de andere vrijwilligers van het WijNu Gebouw en verantwoordelijk voor de planning van de gastheren en gastvrouwen. Daarnaast is zijn regisseur van de toneelgroep ‘Nooit te oud’.

De heer J.A.M. (Jan) Gottenbos (1940) Sint-Oedenrode  
- 1990-heden: vrijwilliger bij de Parochie Heilige Oda Sint-Oedenrode. Decorandus is verantwoordelijk voor het onderhouden van de begraafplaatsen en de begraafplaats van de Martinuskerk in het bijzonder.
- 1996-heden: vrijwilliger bij de Heemkundige Kring De Oude Vrijheid Sint-Oedenrode. Betrokkene onderhoudt wekelijks de tuin van het Heemhuis en verricht daarnaast allerlei hand- en spandiensten. 4
- 2000-heden: mantelzorger.
- 2000-heden: vrijwilliger bij de jaarlijkse boeken- en platenbeurs van de Stichting Behoud Martinuskerk. Gedurende het hele jaar is decorandus in de weer om in de wijde omgeving boeken op te halen, om mee te helpen met het voorsorteren, om niet gebruikte boeken af te voeren en om tijdens de beurs zelf mee te helpen met het op- en afbouwen van de zaal.
- 2002-heden: vrijwilliger bij de Stichting tot beheer van het Sint Paulusgasthuis in Sint-Oedenrode. Decorandus is verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin die gelegen is achter het Sint Paulusgasthuis. Ook is hij betrokken bij de beeldententoonstellingen die regelmatig in de tuin plaatsvinden.
- 2016-heden: lid van het kosterteam van Zorgcentrum Odendael, BrabantZorg.

De heer A.G. (Ad) van der Heijden (1954) Olland
- 1998-heden: voorzitter (tot 2009) van en vrijwilliger bij Voetbalvereniging Ollandia. Decorandus is o.a. lid van de commissie materialen en middelen (terreinbeheer/onderhoud sportcomplex/materialen), lid van de commissie wedstrijd- en algemene zaken (wedstrijdcoördinator zondag) en lid van de commissie communicatie (webmaster en wedstrijdverslagen).
- 2015-heden: voorzitter van de Stichting Dorpsraad Olland. Decorandus heeft mede aan de basis gestaan van de samenwerkingsovereenkomst van de gemeente Meierijstad met alle dorps- en wijkraden. Tevens was hij als werkgroeplid betrokken bij het tot stand komen van een uniek beheers- en spreidingsplan voor AED’s in Meierijstad. Ook voor het behoud van de kermis in kleine kernen heeft hij zich ingespannen en heeft hij meegewerkt aan de oprichting van de Stichting Kermissen Sint-Oedenrode.

De heer T.J.E. A. (Theo) van der Heijden (1956) Schijndel  
- 1992-heden: Voorzitter van De Big Band Schijndel en vrijwilliger in de diverse werkgroepen van de band. Daarnaast onderhoudt decorandus de contacten met Phoenix Cultuur en als vertegenwoordiger van De Big Band is hij bij diverse manifestatie en culturele bijeenkomsten aanwezig. Tevens voert hij de contractbesprekingen voor optredens en uitvoeringen van de band.
- 2006-2021: Voorzitter van stichting Brede Welzijnsinstelling het Palet, later overgegaan in Welzijn de Meierij. Zijn juridische kennis, zijn talent om zich in te leven in de positie, belangen en argumenten van anderen om vooral vooruit te kijken hebben er mede toe geleid dat Welzijn De Meierij de fusie is aangegaan met Welzijn Salus en met de samenwerking binnen de huidige coöperatie Sociaal Werk Meierijstad.
- 2019-heden: Vrijwilliger bij de werkgroep Schijndels Landschap van het Natuur en Milieucentrum (NMC) in Schijndel. De werkgroep snoeit de knotwilgen, zij onderhouden de wandelroutes en de poelen. Tussendoor wordt steeds vaker een beroep gedaan op het verwijderen van oude afrasteringen en het snoeien naast waterlopen, populieren in het buitengebied.

De heer R.M. (René) Hildesheim (1957) Veghel
-1992-heden: Oprichter, bestuurslid, bedenker en uitvoerder van projecten bij Circusschool Poehaa (vanaf 2011) Stichting Vrienden van Poehaa. Circusschool Poehaa is een non-profit organisatie gericht op (jeugd)circus en kunstzinnige projecten in Nederland. 5
-2015-heden: oprichter/begeleider van activiteiten bij Circus Caps. Het doel van Circus Caps is het aanbieden van circuslessen voor kinderen met een verstandelijke beperking.
-2015-heden: mantelzorger.
-2017-heden: vrijwilliger bij Fabriek Magnifique.
-2019-heden: vrijwilliger bij het Pieter BrueghelHuis. Hier houdt decorandus zich bezig met het, samen met de bezoekers/cliënten van het huis, koken van maaltijden
-2019-heden: secretaris bij de Stichting Struikelstenen Meierijstad. Decorandus vervult de rol van secretaris bij de stichting.
- 2019-heden: decorandus vindt het belangrijk dat kinderen/jongeren leren over wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Hij bezoekt daarvoor klassen en speelt voorstellingen in dit thema om kennis en bewustwording te creëren.

De heer W.L. (Wim) Joosten (1946) Veghel  
- 1982-heden: veelzijdig vrijwilliger bij H. Hart - H.Johannes geloofsgemeenschap. Decorandus zet zich op allerlei gebieden in voor de parochie onder ander voor de Communicanten, Vormelingen, gedurende 14 jaar Voorzitter van Jongerenpastoraat ’t Saske (later het JOP) en daar nu nog steeds bij betrokken als vrijwilliger, Voorzitter Werkgroep Welkomstbezoek (1995-2020), collectant, acoliet en Communie-assistent en het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden.

De heer I.M.H. (Theo) van Lankvelt (1946) Zijtaart
-1970-heden: vrijwilliger bij Stichting Ruitersport Zijtaart. Decorandus is al 50 jaar vrijwilliger bij de Stichting Ruitersport Zijtaart. Hij is onder meer in touw rondom het geschikt maken van de verschillende terreinen. Ook bij de bouw van de rijhallen, kantine en dergelijke levert hij een grote bijdrage evenals bij grote evenementen zoals de Brabantse kampioenschappen (zowel fysiek als met gratis materieel).
-1985-heden: vrijwilliger bij Geloofsgemeenschap H. Lambertus Zijtaart: meneer is actief rondom het onderhoud van het kerkgebouw en de groenvoorziening bij het kerkgebouw en de begraafplaats.
- 1985-heden: vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Reigers Zijtaart: onder andere het faciliteren van de optocht, het bouwen van de prinsenwagens, het besturen van de prinsenwagen en het mede organiseren jaarlijkse rommelmarkt.

De heer L.M. (Bert) van Lankvelt (1943) Zijtaart
- 1970-heden: vrijwilliger bij Stichting Ruitersport Zijtaart. Decorandus is al 50 jaar vrijwilliger bij de Stichting Ruitersport Zijtaart. Hij is onder meer in touw rondom het geschikt maken van de verschillende terreinen. Ook bij de bouw van de rijhallen, kantine en dergelijke levert hij een grote bijdrage evenals bij grote evenementen zoals de Brabantse Kampioenschappen (zowel fysiek als met gratis materieel).
- 1985-heden: vrijwilliger bij Geloofsgemeenschap H. Lambertus Zijtaart: meneer is actief rondom het onderhoud van het kerkgebouw en de groenvoorziening bij het kerkgebouw en 6 de begraafplaats. Ook is maakt hij onderdeel uit van de onderhoudsploeg die tweewekelijks de begraafplaats onderhoudt.
- 1985-heden: vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Reigers Zijtaart: onder andere het faciliteren van de optocht, het besturen van de prinsenwagen en het mede organiseren jaarlijkse rommelmarkt.

G.H.W. (Gerard) Lijftogt (1948) Schijndel
- 1988-1999: Lid van bestuur van stichting Pastoor van Erp, destijds het bevoegd gezag van de basisscholen in Schijndel en van de school voor speciaal onderwijs. Decorandus heeft zich volop ingezet voor het gemeentelijk plan Huisvesting 2000.
- 1992-1998: Penningmeester en financieel adviseur van de bouwcommissie voor hockeyvereniging SMHC De Hopbel in Schijndel. Decorandus nam mede het initiatief voor de realisatie van het hockeycomplex met 3 kunstgrasvelden aan het Zuideinderpark in Schijndel.
- 2003-heden: Mentor aspirant-leden bij golfclub Bois-le-Duc. Daarnaast was decorandus coördinator van de Nobra-golfcompetitie en heeft het team hiervoor mede opgericht. Decorandus organiseert de Pettelaar-NoBra-dag en introduceerde daarbij de Pettelaar NoBra-bokaal.
- 2008-2018: Bestuurslid van ’t Spectrum in Schijndel. Decorandus was met name betrokken bij horeca-aangelegenheden en bij personeelszaken. Een ander punt was zijn sterke betrokkenheid bij de ontwikkeling van het tot stand komen van de podiumaccommodatie in ’t Spectrum.
- 2019-heden: Teamlid van commissie Geld en Zo en Budgetmaatjes. Decorandus zet zich vrijwillig in voor het spreekuur van het Project Geld & Zo in Schijndel, een project van stichting Welzijn de Meierij. Hij draait samen met andere vrijwilligers het spreekuur Geld & Zo.

De heer J.H.M. (Jan) van den Oever (1956) Zijtaart
- 1970-heden: zeer actief vrijwilliger bij KPJ Zijtaart / Veteranensport Zijtaart. Decorandus was en is onder andere actief rondom het begeleiden van de leden bij de activiteiten, hij was gedurende 7 jaar voorzitter van KPJ Kring Uden en kringvoorzitter binnen KPJ Brabant. Vanaf 1985 tot heden vervult decorandus een grote rol binnen de veteranensportdagen en als begeleider van piramidebouwclub The Flying Farmers.
- 1995-1999: lid van de commissie die de oprichting van Tennisvereniging Zijtaart tot stand bracht.
- 2007-2014: vrijwilliger bij VOW Zijtaart. Decorandus was hier drie jaar lang leider van een voetbalelftal en daarna actief binnen de technische commissie.
- 2013-heden: betrokken bij Dorpshuis Zijtaart. Vanaf 2013 verrichten van diverse hand- en spandiensten en meedraaien bij evenementen, vanaf 2019 bestuurslid en vanaf 2021 secretaris.

Mevrouw M.J.H. (Marianne) van Oorschot – van Houtum (1960) Schijndel  
- Decoranda is al vele jaren en tot op heden stembureaulid/teller tijdens de landelijke-, provinciale en gemeentelijke verkiezingen.
- 1982-2021: Decorandus was tot 1990 lid van het dagelijks bestuur en vanaf 1990 is zij penningmeester geweest voor Dames Korfbal Vereniging (DKV) Avanti. Zij was tevens 7 initiator van de vele inzamelingsacties voor de vereniging. Daarnaast zorgde zij voor de inkoop van de kantine en nam zij deel in de feestcommissie. Samen met andere vrijwilligers werd het jeugdkamp mogelijk gemaakt. Sinds 1 juli 2021 is DKV Avanti gefuseerd met korfbalclub Celeritas naar een nieuwe vereniging VMS’21. Dit is voor decoranda een mooie afsluiting.
-1982- maart 2022: mantelzorger voor haar moeder.
- 2010-heden: Gastvrouw/beheerder bij stichting woonservice Boschweg. Decoranda onderhoudt de contacten met de gebruikers en het bestuur, zij maakt een planning van alle activiteiten, zij begeleidt de vrijwilligers en verzorgt de inkoop en voorraadbeheer van de horeca.

De heer J.T.M. (Jan) Peters (1949) Veghel
-1965-heden: zeer actief vrijwilliger bij Stichting Toneelaktiviteiten Uden / Theater Naat Piek. Decorandus is een van de oprichters van Naat Piek en vanaf het begin een van de vaste krachten van het theater. Hij schrijft toneelstukken, regisseert deze, bouwt decors, verricht onderhoudsklussen, helpt mee bij verbouwingen, nam deel aan de leescommissie en was 25 jaar lang de grote kartrekker van de jaarlijkse Sinterklaasproductie. Ook verricht bij bardiensten na de voorstellingen en was hij jarenlang lid van het bestuur.
- 1985-2010: regie-assistent en later regisseur bij de Veghelse Opera.
- 1986-2018: vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Kuussegatters. Decorandus was regisseur van de optredens van de OPA’s, betrokken bij boerenbruiloften en stond zelf tijdens hofzittingen op het podium om het publiek te vermaken.
- 2003-2020: Medeoprichter, adviseur, regisseur en tonpraoter bij Tonpraoters Akkademie Dunne Klets.
- 2015-heden: bestuurslid Werkgroep Dodenherdenking Veghel. Binnen de werkgroep vervult decorandus de rol van regisseur van de voorstelling die de werkgroep voorafgaand aan de herdenking organiseert.
- 2016-heden: Logistiek vrijwilliger Veghel HartSave. Hierin is decorandus verantwoordelijk voor het plaatsen van nieuwe AED’s, het aangeven waar panoramaborden geplaatst moeten worden, het uitvoeren van drie periodieke inspecties per jaar en het verrichten van klein onderhoud. Ook zorgt hij ervoor dat AED’s die gebruikt zijn na een inzet weer operationeel worden gemaakt.

De heer W.P. (Willie) Rovers (1945) Veghel  
- 2005-heden: oprichter en voorzitter Stichting Kinderen van Viljoenskroon (Zuid-Afrika): deze stichting zet zich in voor kinderen met AIDS of die besmet zijn met het HIV virus. Meneer heeft de stichting opgericht en ondersteunt daarmee de kinderen door hen onder andere te voorzien van de eerste levensbehoeften. Dankzij gelden die de Stichting heeft gegenereerd er onder andere een nieuw gebouw neergezet met een ziekenzaaltje en kinderopvang (dit staat bekend als de hospice). Er kwam een nieuwe grote keuken en verpleegkundigen werden opgeleid. Er is op locatie een bestuur opgezet en decorandus onderhoudt hier nauwe banden mee om de continuïteit te waarborgen.
- 2008-heden: bestuurslid WijNu Veghel / KBO Brabant: decorandus vervult onder andere inmiddels al ruim 12 jaar de van secretaris, is vanaf 2017 aangesteld tot tweede penningmeester, is webmaster en is ledenadministrateur voor WijNu en lid van de werkgroep LeaWeb van KBO Brabant.

De heer P.J.M. (Peter) van de Valk (1951) Schijndel  
- 1980-heden: Vrijwilliger bij de Koninklijke Harmonie St. Cecilia te Schijndel. Decorandus is een verbindende partij binnen de trompetsectie en betrokken bij alle activiteiten zoals de Taptoe, het Promconcert en de diverse concerten door het jaar heen. Daarnaast zorgt hij voor allerlei hand- en spandiensten in het clubgebouw.
- 1984-heden: Vrijwilliger in diverse werkgroepen van De Big Band Schijndel. Decorandus maakt lessenaars en hij heeft het beheer over alle muziek – arrangementen. Hij verzorgt de hele organisatie achter de schermen zoals registratie, verspreiding en juiste archivering.
- 2009-heden: Begeleider en coördinator bij de houtplaats van Welzijn De Meierij. Decorandus gaf timmercursus en heeft mede het veldpoortenproject begeleidt met leerlingen van het Elde College. Hij heeft mede het speelmonument de Spitfire op de Vlagheide gemaakt en geplaatst.

De heer H.W.M. (Harrie) Verbeek (1955) Veghel  
- 1969-2009: veelzijdig vrijwilliger bij Muziekvereniging Frisselstein. Decorandus was vele jaren bestuurslid, lid van de muziekcommissie en leider tijdens de buitenoptredens. Hij was tevens oprichter van Harrie’s Herrie die vele jaren de rol van Hofkapel van de Veghelse carnavalsprinsen vervulde.
- 1998-heden: maandelijks wordt door meneer bij het Zorgcentrum Het AAtrium een muzikale bijeenkomst voor de bewoners.
- 2007-heden: vrijwilliger bij Cello Zorg. Meneer zwom jarenlang wekelijks met een van de cliënten en ook hier organiseert hij onder andere muzikale activiteiten voor de cliënten.
- 2009-2020: maandelijks organiseerde decorandus in De Stapperij in Veghel een muzikale avond voor senioren in Veghel. In verband met de coronacrisis is hieraan helaas een einde gekomen. Een uitvloeisel van deze liederenavonden was de organisatie van seniorenreizen naar Winterberg door decorandus.

De heer A.W.J. (Ad) Vermeulen (1946) Veghel  
- 1982-heden: veelzijdig vrijwilliger bij Geloofsgemeenschap H.Hart-H.Johannes. Binnen de geloofsgemeenschap is decorandus onder andere actief als collectant, communie-assistent, acoliet, administratie en inschrijving van dopelingen en overleden parochianen, en begeleider en organisator van uitvaarten. Van 1996 tot en het heden is hij lid van de Avondwakegroep waarvan hij gedurende 7 jaar voorzitter was. Meneer is ook actief in het onderhoud (schilderwerk) van kerk, pastorie en buitenruimte.
- 2012-heden: vrijwilliger bij het Jan van Lee Mannenkoor. Het organiseren van onder andere optredens voor verzorgingstehuizen en dergelijke en het verrichten van hand- en spandiensten.
- 2015-heden: bestuurslid Vereniging van Eigenaren. Decorandus is als onderdeel van het dagelijks bestuur actief in het regelen van tijdige keuringen en het in de gaten houden van het gebouw. Verrichten van kleine werkzaamheden.

De heer J.F. (Jeroen) Vissers (1973) Erp  
-2005-heden: uitgever, redacteur, journalist Erpse Krant. Dankzij decorandus verschijnt er 46 keer per jaar een Erpse Krant in Boerdonk, Keldonk en Boerdonk. Decorandus schrijft 9 hiervoor stukken, columns en editorials, verwerkt ingekomen kopij, houdt de website bij, coördineert de bezorging en werft advertenties.
- 2007-2020: vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Uilen van Empeldonk. Meneer was betrokken bij het jaarlijkse carnavalsblad en was als vrijwilliger actief bij de commissie die de pronkzittingen en het 11-11-bal organiseren.
-  2015-heden: vrijwilliger bij Tennis- en Padelverenging Hertog Jan. Lid van de Vrijdagavondcommisie en beheerder van de website.

Mevrouw M.C.J.L. (Marie-Cathrien) Wielens - Wijn (1948) Sint-Oedenrode  
- 2006-heden: veelzijdig vrijwilligster bij Senior-Rooi. Decoranda is o.a. lid van de commissie educatie en de werkgroep zomeractiviteiten. Daarnaast is mevrouw de drijvende kracht achter de “kookcursus voor mannen”.
- 2009-heden: vrijwilligster bij Stichting D’n Einder. Bij afdeling “De Ontmoeting” is decoranda o.a. verantwoordelijk voor de inkoop en verricht ze daarnaast cateringtaken tijdens vergaderingen en de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Bij de afdeling “Kopie en Print” draagt ze zorg voor het inboeken en verzenden van de rekeningen. Voort is ze lid van de activiteitencommissie; lid van de feestcommissie en was ze jarenlang bestuurslid van bridgeclub “D’n Einder”.
- 2014-heden: coördinator van de Eropuitbus bij Stichting Welzijn De Meierij. Decoranda maakt de planning voor de uitstapjes, onderhoudt de contacten met de deelnemers/ chauffeur/begeleider, is betrokken bij het ontwerpen van de “Eropuitbus” flyer en is actief “bedenker” van nieuwe uitstapjes.      

Uit de krant

Uit de krant