PRIVACYVERKLARING

Bij DeMooiSchijndelKrant hechten we veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring informeren wij je hoe we bij DeMooiSchijndelKrant omgaan met persoonsgegevens.

Inleiding
Je leest hier de privacyverklaring van DeMooiSchijndelKrant. DeMooiKrant is een licentie-organisatie uit Sint-Oedenrode. Talvi is een uitgeverij uit Veghel. Samen runnen ze DeMooiSchijndelKrant en MooiSchijndel.nl. DeMooiSchijndelKrant heeft aan zich gekoppeld de website www.mooischijndel.nl. DeMooiSchijndelKrant is een lokale nieuwsverstrekker voor het gebied Schijndel, Gemonde, Wijbosch (gemeente Meierijstad) .We geven wekelijks een gratis huis-aan-huiskrant uit en brengen dagelijks lokaal nieuws via de website www.mooischijndel.nl Onze inkomsten genereren we voornamelijk uit de verkoop van advertenties. Daarnaast heeft DeMooiSchijndelKrant een eigen bezorgingstak. De bezorging van de weekbladen wordt in eigen beheer gedaan.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
* Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en de soort te verwerken persoonsgegevens zijn
   beschreven in deze privacyverklaring;
* De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
* Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
* Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
* Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via privacy@demooikrant.nl T. 0413 - 479 322 - Heuvel 7 – 5492AC Sint-Oedenrode

Verwerking van persoonsgegevens van lezers, klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van lezers, klanten of leveranciers worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
* Communicatie over de verstrekte of te verstrekken opdracht;
* Het uitvoeren of het uitgeven van een opdracht;
* De afhandeling van de (financiële) administratie;
* Het periodiek versturen van uitnodigingen en/of commerciële nieuwsbrieven waarin ook aantrekkelijke acties met klanten worden gedeeld; 
* Het bezorgen van de online-krant die iedere week op dinsdagavond verschijnt;
* Voor zover dit noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een wettelijke verplichting.

Grondslagen voor deze verwerking van persoonsgegevens zijn:
* Uitvoering van de overeenkomst;
* Toestemming die vrijelijk en ondubbelzinnig door jou is gegeven, of
* Uitvoering geven aan wettelijke verplichtingen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor de hiervoor genoemde doelstellingen:
* Voornaam;
* Tussenvoegsel;
*  Achternaam;
*  Bedrijfsnaam;
* (Zakelijk) Post- of Woonadres;
* (Zakelijk) Telefoonnummer;
* (Zakelijk) E-mailadres;
*  BTW-nummer;
*  IBAN-nummer.

Foto’s
Wij maken regelmatig foto’s en/of video's ten behoeve van onze (digitale)krant en websites waarop (eigendommen van) een persoon/bedrijf/instantie mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar is afgebeeld. Deze foto’s worden onder meer gebruikt voor het nieuws, de websites en als wervings-en voorlichtingsmateriaal. Voor het maken en publiceren van (portret)foto’s gelden wettelijke bepalingen. Voor het gebruik van foto’s (en andere persoonsgegevens) op internet geldt bovendien de AVG. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. Wij gaan echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde (eigendommen van) personen/bedrijven. Mocht de betreffende persoon, instantie of het bedrijf desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek zo mogelijk en in na overleg worden verwijderd. Wij respecteren de auteursrechten van de fotograaf of de rechthebbende instantie, bijvoorbeeld door de naam van de fotograaf of rechthebbende instantie te vermelden.

Analyse van gegevens en cookies 
De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze websites of door uitwisseling van informatie tussen de website en jouw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Jouw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid. Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoef je dan niet opnieuw jouw gegevens in te voeren. De meeste internetbrowsers bieden je de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om je vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Meer informatie over cookies kun je vinden op  www.cookiecentral.com/faq of op www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na het verstrijken van de bewaartermijn, vindt zorgvuldige vernietiging plaats. Gegevens met betrekking tot financieel-administratieve doeleinden bewaren we minimaal volgens de termijnen van de fiscale bewaarplicht.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
* Het verzorgen van de internetomgeving;
* Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens ter verwerking door aan andere partijen waarmee we géén verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Voorts zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplichten toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. De gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden zonder jouw toestemming.

Ontvangers van persoonsgegevens
De gegevens die door ons op grond van voornoemde doeleinden worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor onze medewerkers en andere aan DeMooiKrant gerelateerde bedrijven, indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Ook aan de financiële instanties die bij de afhandeling van de betaling betrokken zijn zullen persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld uitsluitend ten behoeve van de afhandeling van de betaling. Er zijn in beginsel geen andere partijen die de gegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surséance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Verstrekken persoonsgegevens buiten de EU
Wij verstrekken géén persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
* Alle personen die namens DeMooiSchijndelKrant van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn gehouden tot een uiterst vertrouwelijke behandeling binnen het bereik van zijn/haar taakuitoefening. Dit is vastgelegd in de arbeidsovereenkomsten met onze medewerkers.;
* We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
* Onze websites zijn SSL-beveiligd;
* Wij maken (via de goed beveiligde externe servers) back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
* We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
* Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten betrokkenen
* Recht op informatie en inzage
Te allen tijden heb je het recht om jouw gegevens in te zien en op te vragen bij DeMooiSchijndelKrant, als daar gegevens opgeslagen en bewaard worden. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen naar privacy@demooikrant.nl of om te bellen naar T. 073 - 782 04 26

* Recht op rectificatie
Het kan natuurlijk zijn dat je gegevens niet kloppen of veranderd zijn. Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door DeMooiSchijndelKrant. Als je gegevens wilt aanpassen omtrent de nieuwsbrief dan kun je dat doen via de daarvoor bestemde url onder elke nieuwsbrief.

* Recht op overdracht
Stel je stapt over naar een andere partij of dienst. Dan heb je het recht op overdracht van al die gegevens. DeMooiSchijndelKrant dient dan de gegevens over te dragen aan de andere partij.

* Recht op wissen van gegevens
Als je niet langer wilt hebben dat je gegevens bij DeMooiKrant opgeslagen zijn, dan heb je het recht dat DeMooiSchijndelKrant jouw gegevens wist.

* Recht op indienen van een klacht
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

* Recht op stop gegevensgebruik
Het kan zijn dat je niet wilt dat DeMooiSchijndelKrant jouw gegevens gebruikt. Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

* Bezwaar (verzet)
Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je bezwaar indienen. Vermeld in het bezwaar om welke gegevens het gaat en wat de reden van bezwaar is.

* Toestemming intrekken
Als DeMooiSchijndelKrant alleen met jouw toestemming persoonsgegevens heeft gebruikt, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.

Wil je gebruik maken van deze rechten?
dan kun je een mail sturen naar privacy@demooikrant.nl.
Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wijzigingen
Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de website van DeMooiSchijndelKrant bekend gemaakt.

Vragen?
Dat kan natuurlijk altijd. Neem gerust contact op:
privacy@demooikrant.nl
Heuvel 7, 5492AC Sint-Oedenrode
T. 073 - 782 04 26