Vlagen voor het gemeentehuis Meierijstad in Veghel
Vlagen voor het gemeentehuis Meierijstad in Veghel Foto: Bas Ulehake

Mantelzorgwoning aan huis in Meierijstad

Gemeentenieuws Gemeentenieuws 222 keer gelezen

MEIERIJSTAD | Wilt u als mantelzorger dichter bij degene wonen voor wie u zorgt? Dan kunt u kiezen voor een mantelzorgwoning bij of aan uw eigen huis. Daar is niet altijd een vergunning voor nodig. Als u voldoet aan de voorwaarden, kan een mantelzorgwoning vergunningsvrij gerealiseerd worden.

Een mantelzorgwoning is een gebouw bij of aan een bestaande woning die u tijdelijk mag gebruiken voor mantelzorg. Dit kan door de verbouwing van een gedeelte van de woning, bijvoorbeeld een bestaande aanbouw. Of door verbouwing van een bestaand bijgebouw bij die woning, bijvoorbeeld een garage of schuur. In deze mantelzorgwoning woont u met maximaal twee personen. Eén van de personen moet mantelzorg krijgen van of verlenen aan een persoon in de bijbehorende woning op het perceel.

Wanneer er geen mantelzorg meer verleend of ontvangen wordt, dan vervalt het recht op het bewonen van de aanbouw of het bijgebouw en krijgt deze weer de oorspronkelijke gebruiksmogelijkheid zoals garage of schuur. In dat geval moeten de voorzieningen die het gebouw geschikt maken voor bewoning, zoals een keuken en badkamer, worden verwijderd. De regeling is dus eigenlijk een tijdelijke verruiming van de gebruiksmogelijkheden van een aanbouw of bijgebouw. Bouwen voor een mantelzorgwoning Voor de bouw van een mantelzorgwoning gelden de reguliere bouwregels. Er mag niet ‘extra’ worden gebouwd, bovenop de reguliere bouwmogelijkheden. Hierop is één uitzondering. Als aanvulling op de reguliere bouwmogelijkheden mag u, buiten de bebouwde kom, een tijdelijke mantelzorgunit plaatsen. Hieraan zijn wel regels verbonden. Voor deze voorwaarden en meer informatie verwijzen wij u naar www.meierijstad.nl/mantelzorgwoning.

Mantelzorgverklaring
Een voorwaarde voor het bewonen van een mantelzorgwoning is dat er sprake is van een mantelzorgrelatie. Dit toont u aan met een verklaring van een huisarts of wijkverpleegkundige waaruit de mantelzorgbehoefte blijkt. Echter in de praktijk blijkt dat zij steeds vaker geen verklaringen meer verstrekken.  

Wanneer uw huisarts of wijkverpleegkundige geen verklaring verstrekt, kunt u terecht bij Argonaut. Dit is een sociaal-medisch adviesbureau welke door de gemeente is aangewezen. Zij beoordelen de situatie en hanteren hierbij de regels die gemeente Meierijstad daarvoor heeft opgesteld. Hiermee wordt elke situatie op dezelfde wijze beoordeeld. Houdt u er rekening mee dat er kosten zijn verbonden aan het aanvragen van een mantelzorgverklaring. De sociaal-medisch adviseur geeft bij het afgeven van de verklaring ook eisen mee waaraan de mantelzorgwoning moet voldoen. Denk daarbij aan eisen op het gebied van de indeling van de woning en de voorzieningen in de woning. Voor meer informatie over de mantelzorgverklaring kunt u contact opnemen met Argonaut: tel: 088-2298080 of via e-mail info@argonaut.nl.

Pré-mantelzorgwoning
Soms hebben mensen behoefte aan een zogenaamde “pré-mantelzorgwoning”. Dat is een mantelzorgwoning in die situaties waarin de mantelzorg (nog) niet nodig is, maar op (korte) termijn wel verwacht wordt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij mensen met een zogenaamde progressieve ziekte. Dat is een ziekte die steeds ernstiger wordt. Geldt dat ook voor u of degene die u verzorgt? Dan biedt de gemeente Meierijstad de mogelijkheid om alvast een mantelzorgwoning te laten plaatsen. In dat geval dient u wel een vergunning bij de gemeente aan te vragen. Een vergunning voor tijdelijk gebruik van een aanbouw of bijgebouw als pré-mantelzorgwoning is maximaal 5 jaar geldig.

Deze vergunning wordt verstrekt indien in uw situatie sprake is van:
• Een (te verwachten) behoefte aan zorg: de mantelzorg moet binnen niet al te lange tijd nodig blijken te zijn. Meierijstad hanteert hierbij een termijn van maximaal 5 jaar.
• Een pré-mantelzorgverklaring waaruit blijkt dat er op korte termijn behoefte aan mantelzorg gaat ontstaan. Deze verklaring kan worden aangevraagd bij het sociaal-medisch adviesbureau Argonaut dat de gemeente hiervoor aangewezen heeft. Het kan voorkomen dat deze verklaring niet wordt verstrekt, omdat er nog onvoldoende sprake is van een intensieve hulp- of ondersteuningsvraag zoals door de wetgever beoogt en deze ook op korte termijn niet te verwachten is.
• De woning qua plattegrond en inrichting inspeelt op de (toekomstige) behoefte. De pré-mantelzorgwoning moet dan ook voorzieningen hebben waarvan je mag verwachten dat ze nodig zijn bij de levensfase en/of de ziekte van de bewoner. De sociaal-medisch adviseur brengt deze voorzieningen in kaart.
• Een goede ruimtelijke ordening: zo moet onder andere aangetoond worden dat de pré-mantelzorgwoning een aanvaardbaar woon- en leefklimaat heeft. En dat de pré-mantelzorgwoning geen belemmering vormt voor de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven. Voor de pré-mantelzorgwoning is een procedure tot afwijking van het bestemmingsplan nodig. Meer informatie daarover vindt u op www.meierijstad.nl/mantelzorgwoning..

Mantelzorgwoning is altijd tijdelijk
Met het realiseren van een mantelzorgwoning ontstaat er niet voor eeuwig een nieuwe woning. Bij een mantelzorgwoning gaat het altijd om tijdelijk gebruik van een bouwwerk specifiek voor mantelzorg. Volgens de regelgeving is het geen extra woning die op een later moment bijvoorbeeld kan worden verhuurd of doorverkocht. De gemeente ziet toe op het correcte gebruik van deze regeling en voert periodiek controles uit.

Wat als degene die mantelzorg ontvangt verhuist naar een verpleeghuis of komt te overlijden?
Als er een achterblijvende partner is die inmiddels ook mantelzorg ontvangt, kan de situatie worden voortgezet. Hij of zij kan dan ook een (pré-)mantelzorgverklaring aanvragen. Als daarvan echter geen sprake is, dan vervalt de behoefte aan mantelzorg. In dat geval mag het bouwwerk dat dienst deed als mantelzorgwoning niet meer worden gebruikt als woning. Dat gedeelte van de woning, de aanbouw of het betreffende bijgebouw dient dan weer de functie te krijgen die het voorheen ook had. De voorzieningen die het gebruik als woonruimte mogelijk maken, moeten worden verwijderd. Gaat het om een speciaal voor de mantelzorg geplaatste unit, dan moet deze verwijderd worden. Als er sprake is van een achterblijvende partner die geen (pré-)mantelzorgverklaring ontvangt, dan dient hij of zij óf de mantelzorger(s) te verhuizen. De gemeente hanteert daarvoor in principe een termijn van 2 jaar. Maar we benadrukken dat de gemeente altijd goed kijkt naar de persoonlijke omstandigheden om te bepalen hoeveel tijd deze persoon krijgt om een nieuwe woning te vinden.

Vragen?
Heeft u nog vragen over het realiseren van een mantelzorgwoning, pré-mantelzorgwoning of de regels wanneer de behoefte aan mantelzorg wegvalt? Neem dan contact op met een Wmo klantmanager van de gemeente via telefoon 14 0413.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant